Nội quy phòng cháy chữa cháy 2023 mới cập nhật

By Phòng Cháy Bmc, 27/12/22

Nội quy phòng cháy chữa cháy là mẫu bản nội quy chi tiết về công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở. Nội quy lập ra giúp mọi người thực hiện, tuân thủ theo đúng quy định của doanh nghiệp, hạn chế và ngăn chặn việc cháy nổ tại doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu nội quy phòng cháy chữa cháy tại đây.

Các cơ sở công ty, doanh nghiệp nên để bảng, biển nội quy phòng cháy chữa cháy ở vị trí dễ quan sát, dễ đọc và là khu vực có đông người qua lại.

Nội quy phòng cháy chữa cháy chuẩn nhất cho các cơ sở 2023

 • 1. Nội quy phòng cháy chữa cháy là gì?
 • 2. Cơ sở nào bắt buộc phải làm nội quy phòng cháy, chữa cháy?
 • 3. Mẫu nội quy phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn 2022
 • 4. Mẫu nội quy phòng cháy chữa cháy 2022 đầy đủ nhất
 • 5. Mẫu nội quy PCCC tại UBND huyện
 • 6. Mẫu nội quy phòng cháy chữa cháy tại sở giáo dục
 • 7. Mẫu nội quy phòng cháy chữa cháy 2022 tại công ty
 • 8. Mẫu nội quy phòng cháy chữa cháy trường học
 • 9. Mẫu nội quy sử dụng điện – Mẫu nội quy PCCC
 • 10. Nội quy PCCC ở khu vực để ô tô, xe máy

1. Nội quy phòng cháy chữa cháy là gì?

Nội quy phòng cháy chữa cháy được là mẫu nội quy được lập ra để quy định những nội dung liên quan đến việc phòng cháy chữa cháy của một cơ quan, doanh nghiệp. Mẫu được lập ra để giúp cho tất cả những cán bộ nhân viên làm việc tại doanh nghiệp đó có ý thức tuân thủ, thực hiên theo đúng quy định của nội quy phòng cháy chữa cháy để đề phòng, hạn chế đến mức thấp nhất việc cháy nổ xảy ra.

2. Cơ sở nào bắt buộc phải làm nội quy phòng cháy, chữa cháy?

Nhà xưởng sản xuất, kho hàng, chung cư, khách sạn, nhà hàng, công ty, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, sân bay, nhà ga….. là những cơ sở bắt buộc phải có nội quy, tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy.

Tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy là gì? Một bộ tiêu lệnh PCCC đầy đủ có 4 nội dung được in trên 4 tấm bảng riêng. Cụ thể như sau:

 • Bảng nội quy phòng cháy chữa cháy
 • Bảng tiêu lệnh chữa cháy
 • Bảng cấm lửa (40cm x 18cm)
 • Bảng cấm hút thuốc (40x 18cm)

Bộ nội quy phòng cháy chữa cháy đầy đủ nhất
Bộ nội quy phòng cháy chữa cháy đầy đủ nhất

3. Mẫu nội quy phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn 2023

(CƠ SỞ BAN HÀNH)…..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo Quyết định số …/…./QĐ-NN)

Để bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ sản xuất kinh doanh và trật tự chung, …..…. ban hành nội quy – quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy như sau:

Điều 1. Việc phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể mọi người làm việc tại cơ sở và khách hàng.

Điều 2. Mọi người phải tích cực đề phòng không để cháy xảy ra, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện để khi cần có thể chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.

Điều 3. Phải quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các dạng nguồn nhiệt, hóa chất và các chất dễ cháy, nổ, chất độc hại, phóng xạ; triệt để tuân thủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Điều 4. …..

Điều 5. …..

Điều 6. …..

Điều 7. …..

Điều 8. Cá nhân có thành tích trong việc phòng cháy chữa cháy sẽ được khen thưởng. Người nào vi phạm các quy định trên, tùy từng trách nhiệm nặng, nhẹ mà bị xử lý từ phạt hành chính hoặc truy tố theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

…….., ngày … tháng … năm ….

GIÁM ĐỐC(Ký, đóng dấu)

4. Mẫu nội quy phòng cháy chữa cháy 2023 đầy đủ nhất

NỘI QUY
PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo quyết định số ……../QĐ-PCCC ……..)

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và trật tự an ninh trong doanh nghiệp, quy định nội quy phòng cháy và chữa cháy như sau:

Điều 1: Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể mọi người trong cơ sở kể cả những người khách đến cơ sở.

Điều 2: Việc quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị, dụng cụ có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt được thực hiện như sau:

………………………………………………………………………

Điều 3:

Cấm thực hiện những hành vi sau đây:

1. Cố ý gây cháy, nổ trong cơ sở.

2. Báo cháy giả.

3. Sử dụng lửa, củi, đun nấu, hút thuốc trong kho và nơi cấm lửa.

4. Chiếm đoạt, hủy hoại, làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển, che khuất phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn.

5. Lợi dụng phòng cháy và chữa cháy để xâm hại tính mạng, sức khỏe con người, xâm phạm tài sản của tổ chức và cá nhân.

6. Cản trở lối thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ.

7. Cản trở các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; chống người thi hành nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy.

Điều 4: Sắp xếp vật tư hàng hoá, phương tiện trong phòng phải gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện kiểm tra và tra cứu khi cần thiết.

Điều 5: Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy và thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng theo quy định, không ai được lấy sử dụng vào việc khác.

Điều 6: Trước và sau giờ làm việc thủ kho phải kiểm tra hàng hoá vật tư, cắt điện, đóng cửa trước khi ra về. Khi kiểm tra kho phát hiện có vấn đề gì nghi vấn phải báo cáo ngay cho người có trách nhiệm.

Điều 7: Cá nhân nào vi phạm sẽ tuy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Điều 8: Nội quy có hiệu lực kể từ ngày ……..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ trên, chức vụ, đóng dấu)

5. Mẫu nội quy PCCC tại UBND huyện

Mẫu nội quy PCCC tại UBND huyện
Mẫu nội quy PCCC tại UBND huyện

CỘNG HOÀ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện ………. 
(Ban hành kèm theo QĐ số: …../QĐ-UBND, ngày……… của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ……….)

Để bảo vệ tài sản, an toàn tính mạng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân đến làm việc và liên hệ công tác tại Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân huyện, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Nay Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ………. ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy (PCCC) tại trụ sở làm việc, cụ thể như sau:

Điều 1. Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân khi đến làm việc và liên hệ công tác. Mọi người đều phải tham gia tích cực vào công tác PCCC.

Điều 2. Tất cả các cá nhân đều phải chấp hành tuyệt đối công tác PCCC. Không được mang vật liệu chứa các chất dễ cháy, dễ nổ vào trong cơ quan.

Điều 3. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quanphải có trách nhiệm bảo quản và đặt các phương tiện PCCC đúng nơi quy định, đảm bảo dễ thấy, dễ lấy sử dụng và không sử dụng phương tiện này vào mục đích khác.

Điều 4. Đội PCCC của cơ quan phải tăng cường kiểm tra thường xuyên công tác PCCC, nhất là việc bảo quản, bảo dưỡng các dụng cụ, phương tiện chữa cháy đã trang bị và đảm bảo sử dụng hiệu quả khi xảy ra cháy, nổ.

Điều 5. Các thành viên Đội PCCC của cơ quan có trách nhiệm tham gia học tập, thực tập theo phương án PCCC đã được Ủy ban nhân dân huyện ban hành và có trách nhiệm hướng dẫn, truyền đạt lại cho các đồng nghiệp trong cơ quan biết và vận dụng khi xảy ra cháy, nổ.

Điều 6. Khi rời khỏi nơi làm việc, tất cả mọi người phải có trách nhiệm ngắt (đóng) hết điện các thiết bị tiêu thụ điện và kiểm tra tình trạng an toàn PCCC. Không được tự ý câu mắc điện khi chưa được phép của người có trách nhiệm trong cơ

Điều 7. Khi phát hiện xảy ra cháy, nổ, các cá nhân phải nhanh chóng báo động (hô hoán, nhấn chuông báo cháy..) cho mọi người đều biết, đồng thời gọi điện thoại báo cháy cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh ……. qua số điện thoại: 114

Điều 8. Yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân đến làm việc và liên hệ công tác phải chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy trên. Ai vi phạm tùy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện

……., Ngày….. tháng…… năm……
CHỦ TỊCH

6. Mẫu nội quy phòng cháy chữa cháy tại sở giáo dục

NỘI QUY
PHÒNG CHÁY  CHỮA CHÁY

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDĐT ngày tháng năm 2022 của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo ……..)

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và trật tự an ninh trong cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo …………, Giám đốc Sở quy định Nội quy phòng cháy và chữa cháy như sau:

Điều 1. Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo …………, kể cả khách đến cơ quan liên hệ công tác.

Điều 2. Không được sử dụng lửa, củi, đun nấu, hút thuốc trong kho và nơi cấm lửa.

Điều 3. Không được câu, mắc, sử dụng điện tuỳ tiện; hết giờ làm việc phải kiểm tra và tắt đèn, quạt và các thiết bị điện khác trước khi ra về.Không:

 • Dùng các vật liệu dẫn điện khác thay cầu chì.
 • Dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm.
 • Để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện, dây dẫn điện.
 • Để xăng dầu, các chất dễ cháy trong phòng làm việc.
 • Sử dụng bếp điện, thắp hương trong phòng làm việc.

Điều 4. Sắp xếp hồ sơ, tài liệu, vật tư, phương tiện, hàng hoá trong kho phải gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại, có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường, để tiện kiểm tra và cứu chữa khi cần thiết.

Điều 5. Khu vực để ô tô, xe máy phải gọn gàng, có lối đi lại, khi đỗ xe phải hướng đầu xe ra ngoài.

Điều 6. Không để các chướng ngại vật trên các lối đi lại, hành lang, cầuthang.

Điều 7. Phương tiện dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng theo quy định, không ai được lấy sử dụng vào việc khác.

Điều 8. Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo ………… thực hiện tốt quy định này được khen thưởng, người nào vi phạm sẽ tuỳ mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật./.Sửa

7. Mẫu nội quy phòng cháy chữa cháy 2023 tại công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……….oOo……..

NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Để đảm bảo an toàn tài sản trang thiết bị nhà xưởng, an ninh trật tự của Công ty, quy định việc Phòng cháy chữa cháy như sau:

Điều 1: Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể Cán bộ – Công nhân viên Công ty kể cả khách hàng đến công tác tại Công ty.

Điều 2: Cấm không sử dụng lửa, củi đun nấu, hút thuốc trong kho, nơi sản xuất, dùng dây đồng, dây bạc thay cầu trì, dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện, để các chất cháy gần cầu chì, bảng điện và trên dây dẫn điện.

Điều 3: Sắp xếp trật tự vật tư hàng hoá trong kho, khu vực sản xuất gọn gàng, sạch sẽ. Xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái nhà, xa tường để tiện việc kiểm tra hàng hoá và cứu chữa khi cần thiết. Khi sử dụng xăng công nghiệp, hoá chất phải thật cẩn thận, tuân theo hướng dẫn sử dụng.

Điều 4: Khi xuất nhập hàng hoá xe không được nổ máy trong kho nơi sản xuất và khi đậu xe, phải hướng đầu xe ra ngoài.

Điều 5: Không để các chướng ngại vật trên lối đi lại.

Điều 6: Phương tiện dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy, không được sử dụng vào việc khác.

Điều 7: Ai thực hiện tốt qui định này sẽ được khen thưởng, ai vi phạm sẽ tuỳ theo mức độ mà xử lý từ cảnh cáo đến thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để truy tố trước pháp luật.

Điều 8: Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ký.

…………, ngày…tháng….năm….
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

8. Mẫu nội quy phòng cháy chữa cháy trường học

Nội quy PCCC trường học do người đứng đầu trường học ra văn bản thông báo. Nội quy gồm có:

NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRONG TRƯỜNG HỌC

Điều 1: Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên và học sinh. Mọi người đều phải tham gia tích cực công tác PCCC

Điều 2: Nghiêm cấm khách, Cán bộ, CNV, Giáo viên và học sinh tự ý câu mắc, thay đổi sửa chữa thiết bị an toàn, thiết bị tiêu thụ điện, dây dẫn điện. Không để chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện, đường dây dẫn điện.

Điều 3: Nghiêm cấm khách, Cán bộ, CNV, Giáo viên và học sinh sử dụng bếp điện, bàn ủi, hút thuốc ở nơi biển báo cấm lửa trong và ngoài giờ làm việc.

Điều 4: Phương tiện chữa cháy phải để đúng vị trí đã quy định, đảm bảo dễ thấy, dễ lấy đưa vào sử dụng khi cần thiết. Không sử dụng phương tiện PCCC vào việc khác.

Điều 5: Cán bộ, Giáo viên, CNV và học sinh phải có trách nhiệm bảo quản phương tiện PCCC, phải tham gia học PCCC và tuyên truyền cho mọi người cùng tham gia PCCC

Điều 6: Nghiêm cấm khách, cán bộ, CNV, giáo viên và học sinh mang chất dễ cháy và chất nổ vào trường

Điều 7: Bất cứ người nào khi phát hiện ra chất cháy phải báo động cho Nhà trường, Chính quyền địa phương hay Phòng Cảnh sát PCCC

Điều 8: Nhà trường tăng cường kiểm tra, nhắc nhở học sinh chấp hành nội quy PCCC trong và ngoài giờ làm việcSửa

9. Mẫu nội quy sử dụng điện – Mẫu nội quy PCCC

Mẫu nội quy sử dụng điện cũng là một trong những mẫu nội quy PCCC với nội dung chi tiết về vấn đề sử dụng điện.

NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN

Điều 1. Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo ………… phải thực hiện tiết kiệm điện tại phòng làm việc. Đi ra ngoài hoặc hết giờ làm việc, trước khi về phải cắt điện với mọi thiết bị tiêu thụ điện.

Điều 2. Không được đấu nối, làm thay đổi hệ thống điện, bộ phận nào có nhu cầu sử dụng điện như chiếu sáng, ổ cắm hoặc dùng thêm thiết bị có công suất lớn phải báo cáo Lãnh đạo Sở (qua Văn phòng Sở) để có phương án giải quyết.

Điều 3. Cấm dùng các đồ điện cá nhân để đun nấu, sưởi, sấy…; thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây cháy nổ do điện.

Điều 4. Khi sử dụng hệ thống điện có sự cố chập, mất điện không được tự ý sửa chữa, phải cắt điện và báo ngay cho người phụ trách để sửa chữa./.

10. Nội quy PCCC ở khu vực để ô tô, xe máy

Khu vực ô tô, xe máy cũng là một khu vực trọng điểm cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về phòng cháy chữa cháy. Vì các phương tiện ô tô, xe máy cũng rất dễ xảy ra cháy nổ vì có nguyên liệu dễ cháy trong thân xe.

NỘI QUY
KHU VỰC ĐỂ Ô TÔ, XE MÁY

Điều 1. Không được để ôtô, xe máy bị hở hệ thống nhiên liệu vào khu vực để xe.

Điều 2. Không được mang chất nổ, các loại chất cháy vào khu vực để xe (ngoài các nhiên liệu trong bình chứa của xe).

Điều 3. Cấm hút thuốc, sử dụng lửa, làm các công việc phát sinh tia lửa điện trong khu vực để xe và cách khu vực để xe đến 10m.

Điều 4. Không được sửa chữa các hư hỏng liên quan đến điện, hệ thống nhiên liệu của xe trong khu vực để xe.

Điều 5. Các xe phải sắp xếp gọn gàng theo quy định, có lối thoát nạn cho các xe khi có cháy nổ xảy ra.

Điều 6. Không được tự ý thay đổi vị trí để phương tiện, dụng cụ chữa cháy được trang bị trong khu vực để xe hoặc sử dụng vào việc khác.

Điều 7. Trường hợp xảy ra cháy hệ thống nhiên liệu của xe chỉ được dùng bình bột, bình CO2dập lửa (không được dùng nước để chữa cháy)./.

11. Nội quy PCCC kho lưu trữ

NỘI QUY
PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY KHO LƯU TRỮ

Điều 1. Cấm hút thuốc, thắp hương thờ cúng, đun nấu trong kho. Những người không có trách nhiệm không được vào kho khi chưa có ý kiến của người phụ trách kho.

Điều 2. Vật tư, hàng hoá trong kho phải để gọn gàng thành từng lô riêng biệt, cách xa đường dây điện, bảng điện, bóng đèn ít nhất 0,5m.

Điều 3. Các phương tiện chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy. Thường xuyên được kiểm tra, lau chùi, bảo quản, cấm mang phương tiện chữa cháy đi làm việc khác. Thủ kho phải biết sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy và xử lý tình huống khi có cháy tại kho hàng.

Điều 4. Cấm thủ kho không được tự ý sửa chữa, đấu mắc làm thay đổi hệ thống điện, khi hệ thống điện hư hỏng phải báo cho người có trách nhiệm sửa chữa thay thế.

Điều 5. Trước và sau giờ làm việc, thủ kho phải kiểm tra hàng hoá, vật tư, cắt điện, đóng cửa kho hàng trước khi ra về. Khi kiểm tra kho phát hiện có vấn đề nghi vấn phải báo cáo ngay cho người có trách nhiệm./.

12. Quy định về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở

– Có bản nội quy, quy định về Phòng cháy và chữa cháy.

– Có quy định về chế độ trách nhiệm của các bộ phận cá nhân trong công tác PCCC. – Có các quy trình an toàn PCCC trong vận hành, quản lý thiết bị vật tư có nguy cơ cháy nổ.

– Tổ chức quán triệt và phổ biến các quy định về an toàn PCCC tới từng cán bộ công nhân viên có ký cam kết của từng người.

– Các bản nội quy, quy trình được niêm yết công khai ở những nơi thuận tiện để mọi người biết và thực hiện.

– Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy định kỳ hằng quý đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ.

– Có sơ đồ phòng cháy chữa cháy và treo ở vị trí dễ nhìn. Có ghi chi tiết vị trí thiết bị chữa cháy, họng cứuhoả, bể nươc… và lối thoát hiểm trên sơ đồ.

– Có tiêu lệnh chữa cháy, nội quy PCCC treo tại vị trí dễ nhìn.

– Bố trí vị trí thiết bị chữa cháy ở vị trí dễ thấy, dễ lấy khi xảy ra sự cố cháy nổ (theo đúng các quy định hiện hành).

– Kho, nhà xưởng phải được trang bị thiết bị PCCC.

– Dụng cụ chữa cháy thô sơ: xẻng, quốc, xô, thang tre… phải luôn được kiểm tra thường xuyên, sử dụng tốt.

– Bể chứa cát phải đủ cát, bể chứa nước làm mát dầu sự cố đối với TBA (trung gian, 110kV) đảm bảo lượng nước có trong bể.

– Kiểm tra khuôn viên công trình, kho, nhà xưởng: đốt rác, xắp xếp vật tư không gọn gàng… có thể gây nguy cơ cháy nổ.

Trên đây Phòng cháy Bảo Minh đã gửi tới các bạn mẫu Nội quy phòng cháy chữa cháy 2022 mới nhất dành cho các cơ quan, doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chínhtrong mục biểu mẫu nhé.

Theo Hoatieu.vn

Bài viết nổi bật

KỸ NĂNG THOÁT NẠN Ở NƠI TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI

08/05/24

KỸ NĂNG THOÁT NẠN Ở NƠI TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI

Trong những nơi công cộng như cơ sở tập trung đông người như trung tâm thương mại, sân bay, nhà ga đường sắt, hay các sự kiện lớn, việc biết cách thoát nạn là một kỹ năng quan trọng mà mọi người nên nắm vững. Trong tình huống khẩn cấp, việc biết cách tự bảo […]

Đọc tiếp
THI CÔNG PCCC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI VĨNH PHÚC

05/09/23

THI CÔNG PCCC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI VĨNH PHÚC

Thi công Phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một phần quan trọng trong quá trình đảm bảo an toàn cho các khu công nghiệp, đảm bảo tính mạng và tài sản của cả người lao động và doanh nghiệp. Tỉnh Vĩnh Phúc, nằm ở phía Bắc Việt Nam, cũng không ngoại lệ khi tập trung […]

Đọc tiếp
Nhà Thầu Thi Công PCCC Chuyên Nghiệp Bảo Minh – Giải Pháp An Toàn Cho Mọi Công Trình

08/08/23

Nhà Thầu Thi Công PCCC Chuyên Nghiệp Bảo Minh – Giải Pháp An Toàn Cho Mọi Công Trình

Hiện nay, việc lựa chọn một Nhà thầu thi công pccc chuyên nghiệp là một yếu tố quan trọng. Với Bảo Minh, một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thẩm duyệt, thi công, nghiệm thu PCCC, Bạn sẽ hoàn yên tâm nhận được dịch vụ chất lượng cao và uy tín, chuyên […]

Đọc tiếp

LIÊN HỆ PCCC BMC

Văn phòng

Tầng 11, Tòa nhà VEAM
Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội


Kết nối với chúng tôi