BẬC CHỊU LỬA CÔNG TRÌNH VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG

Bậc chịu lửa công trình có tầm quan trọng trong xác định tiêu chuẩn pccc


Bậc chịu lửa là mức độ chịu lửa của nhà, công trình được
xác định bởi giới hạn chịu lửa của các kết cấu xây dựng
chính.

Căn cứ vào tính chịu lửa, nhà và công trình được chia thành
5 bậc chịu lửa ký hiệu lần lượt là I, II, III, IV, V theo mức độ
giảm dần về khả năng chống lại sự phá huỷ trong điều kiện cháy.

Giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng là căn cứ chính xác định bậc chịu lửa của nhà và công trình


Giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng được xác định
bằng khoảng thời gian (tính bằng phút) kể từ khi bắt đầu thử
chịu lửa theo chế độ nhiệt tiêu chuẩn cho đến khi xuất hiện một
hoặc một số dấu hiệu nối tiếp nhau của các trạng thái giới hạn
được quy định đối với cấu kiện đã cho như sau: –
– Mất khả năng chịu lực (khả năng chịu lực được ký hiệu
bằng chữ R);
– Mất tính toàn vẹn (tính toàn vẹn được ký hiệu bằng
chữ E);
Mất khả năng cách nhiệt (khả năng cách nhiệt được ký
hiệu bằng chữ I)
Giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng có thể xác định
bằng tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế chịu lửa được áp dụng.

Bậc chịu lửa công trình
Bậc chịu lửa công trình


Giới hạn chịu lửa yêu cầu của các cấu kiện xây dựng cụ
thể được quy định trong Quy chuẩn và trong các quy chuẩn kỹ
thuật cho từng loại công trình:

Giới hạn chịu lửa yêu cầu của cấu kiện xây dựng được ký hiệu bằng REI, EI, RE hoặc R kèm theo các chỉ số tương ứng về thời gian chịu tác động của lửa tính bằng phút.

Ví dụ: Cấu kiện có giới hạn chịu lửa yêu cầu
là REI 120 nghĩa là cấu kiện phải duy trì được đồng thời cả ba
khả năng: chịu lực, toàn vẹn và cách nhiệt trong khoảng thời
gian chịu tác động của lửa là 120 phút; Cấu kiện có giới hạn
chịu lửa yêu cầu là R 60, thì cấu kiện chỉ phải duy trì khả năng
chịu lực trong thời gian 60 phút, không yêu cầu về khả năng
cách nhiệt và tính toàn vẹn.

Công trình cần xác định bậc chịu lửa
Công trình cần xác định bậc chịu lửa PCCC


Một cấu kiện xây dựng được cho là đảm bảo yêu cầu về
khả năng chịu lửa nếu thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:
+Cấu kiện có cấu tạo với đặc điểm kỹ thuật giống như mẫu
thí nghiệm chịu lửa và mẫu này khi thí nghiệm có giới hạn chịu
lửa không nhỏ hơn giới hạn chịu lửa yêu cầu của cấu kiện đó;
+ Cấu kiện có cấu tạo với đặc điểm kỹ thuật phù hợp với
cấu kiện nêu trong Phụ lục F và có giới hạn chịu lửa danh định
tương ứng cho trong phụ lục này không nhỏ hơn giới hạn chịu
lửa yêu cầu của cấu kiện đó.

LIÊN HỆ PCCC BMC

Văn phòng

Tầng 11, Tòa nhà VEAM
Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội


Kết nối với chúng tôi